Doorgaan naar inhoud
Er wordt alleen verkocht aan ondernemers, handelaren, freelancers, openbare instellingen en niet aan consumenten zoals gedefinieerd in § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
Er wordt alleen verkocht aan ondernemers, handelaren, freelancers, openbare instellingen en niet aan consumenten zoals gedefinieerd in § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

Gegevensbescherming Facebook

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders aangegeven, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt. "Persoonsgegevens" zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijk persoon

Neem contact met ons op als je wilt. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons colofon.

Gebruik van pagina-inzichten

We gebruiken de analysefunctie "Page Insights" van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; "Facebook Ireland") op onze fanpagina. Facebook Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking voor de analysefunctie Page Insights. De basis hiervoor is een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, die kan worden geraadpleegd op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook Ierland neemt de primaire verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking in overeenstemming met de AVG en voldoet aan alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van deze gegevens, inclusief de informatieverplichtingen op grond van de artikelen 12 en 13 AVG, de rechten van de betrokkenen op grond van de artikelen 15 tot 22 GDPR en aan de beveiligingseisen de artikelen 32 tot 34 GDPR. Daarnaast zal Facebook Ierland de strekking van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst aan de betrokkenen verstrekken. De functie voor pagina-inzichten dient voor reclame- en marktonderzoek om u relevantere inhoud te bieden en om nieuwe functies te ontwikkelen die voor u interessant zijn. Facebook Ierland gebruikt cookies waarmee uw bezoeken aan de fanpagina kunnen worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de fanpagina wordt doorgaans naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevens worden verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international -dimensies-data-bescherming / standaard-contractuele-clausules-scc_de. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend legitieme belang bij gerichte reclame en het gerichte ontwerp van de fanpagina. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens artikel 15 tot 20 AVG: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien hebt u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG, evenals tegen verwerking met het oog op direct mail.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht van bezwaar

Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG, hebt u het recht om te allen tijde met toekomstig effect bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de verdere gegevensverwerking en de respectieve bezwaarmogelijkheden op Facebook verwijzen we naar de informatie van de aanbieder op: https://www.facebook.com/about/privacy/. Het claimen van rechten van betrokkenen en verzoeken om informatie kan het meest effectief worden gericht aan Facebook, omdat alleen Facebook toegang heeft tot uw gegevens, onmiddellijk actie kan ondernemen en informatie kan verstrekken. Uiteraard ondersteunen wij u indien nodig.

laatste update: 27-10-2020